X
تبلیغات
رایتل

دانش و خلاقیت

اصل شمارش

 

۱)  ۱۰ آجر روی هم قرار گرفته و تشکیل یک ستون داده اند . یک حلزون میخواهد به انتهای آجر ها برود. او مرتبا" هر ساعت ۴ آجر بالا می رود و در ساعت بعد ۳ آجر پایین برمی گردد. چند ساعت طول می کشد تا به انتهای ستون برسد؟  

۱) ۱۳                                ۲) ۱۵                      ۳) ۱۸                            ۴) ۲۰ 

۲) در یک صفحه کاغذ شطرنجی مربع شکل  در هر طرف ۸ مربع وجود دارد . تعداد همه مربع های موجود در این صفحه کدام است؟ 

۱)۲۴۰                              ۲)۲۰۴                         ۳)۱۹۶                           ۴)۱۰۵ 

 

۳) بیشترین تعداد دانش اموزانی که می توانند در یک مدرسه ثبت نام کنند و حتما" ماه های تولد همه ی آنها متفاوت باشد؟ 

 

۱) ۲۳ نفر                         ۲) ۱۲ نفر                       ۳) ۱۳ نفر                  ۴)هیچکدام 

 

۴) دو دایره متمایز و سه خط در یک صفحه هستند . بیشترین نقاط تقاطع که از برخوردشان به وجود می آید چند تا است؟ 

 

۱) ۱۴                                ۲) ۱۵                           ۳) ۱۶                        ۴) ۱۷ 

 

۵) در یک گروه ۸ نفری ۵ نفر عینک می زنند و۶ نفر ساعت دارند . چند نفر هم عینک می زنند و هم ساعت دارند؟ 

 

۱) حداکثر ۳ نفر               ۲) حداقل ۳ نفر          ۳) دقیقا" ۳ نفر        ۴) دقیقا"  ۴ نفر 

 

۶) چند مسیر مختلف یک راس مکعب را به راس مقابلش وصل میکند طوریکه هر مسیر ممکن بر روی سه یال از دوازده یال مکعب قرار داشته باشد؟ 

 

۱)۳                                   ۲)۲                                   ۳)۶                        ۴) ۹