X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

دانش و خلاقیت

پدر و پسرک

پدر روزنامه می خواند .اما پسر کوچکش مدام مزاحمش می شد.حوصله ی پدر سر رفت و صفحه ای از روزنامه را که نقشه ی جهان را نمایش می داد جدا و قطعه قطعه کرد و به پسرش داد. 
بیا ! کاری برایت دارم . یک نقشه ی دنیا به تو می دهم .ببینم می توانی آن را دقیقا همان طور که هست بچینی ؟
و دوباره سراغ روزنامه اش رفت.می دانست پسرش تمام روز گرفتار این کار است.اما یک ساعت بعد پسرک با نقشه ی کامل برگشت. 
پدر با تعجب پرسید:مادرت به تو جغرافی یاد داده؟
پسرجواب داد:جغرافی دیگر چیست؟
پدر پرسید:پس چگونه توانستی این نقشه ی دنیا را بچینی؟
پسر گفت:" اتفاقا پشت همین صفحه تصویری از یک آدم بود .وقتی توانستم آن آدم را دوباره بسازم دنیا را هم دوباره ساختم."