X
تبلیغات
رایتل

دانش و خلاقیت

یک اتفاق جالب1

سن خود را در3 و حاصل را در3367ضرب کنید.مشاهده خواهیدکرد که سن شما3بارتکرارمی شود.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

سن خود را در13837ضرب و حاصل را در73ضرب کنید.مشاهده خواهیدکرد که سن شما4بار تکرار   می شود.