دانش و خلاقیت

بازی تمرکز

  ماوس را روی مربع قرمز نگه داشته و آن را حرکت دهید. سعی کنید مربع قرمز رنگ با 
دیواره سبز رنگ و مربع/مستطیل های آبی رنگ برخورد نکند.
اگر بتوانید بیشتر از 30  ثانیه از برخورد جلوگیری کنید، شما یک نابغه هستید!
در صورت تکرار و تمرین رکورد خوبی را خواهید زد.


منبع:http://www.shadtarin.net