دانش و خلاقیت

تا چند بلدی بشمری؟!

*یک میلیون = 1.000.000

   (million) یعنی هزار هزار.در زبان لاتین(mille) به معنی هزار به کار رفته است.

*یک بیلیون=1.000.000.000

    (billion) یعنی هزار میلیون. در بعضی از کشورها از جمله ایران میلیارد گفته  میشود.

    bi به معنی 2 است.یعنی بیلیون 2 دسته سه تایی صفر بیشتر از هزار دارد.

*یک تریلیون=1.000.000.000.000

    (trillion) که triبه معنی 3 یعنی تریلیون 3 دسته سه تایی صفر بیشتر از هزار دارد.

*یک کادریلیون = 1.000.000.000.000.000

  (quadrillion) که quad به معنی 4 یعنی کادریلیون 4 دسته سه تایی صفر بیشتر از هزار دارد.

* یک کنتیلیون = 1.000.000.000.000.000.000

  (quintillion) که quint به معنی 5 یعنی کنتیلیون 5دسته سه تایی صفر بیشتر از هزار دارد.

* یک سکستیلیون=1.000.000.000.000.000.000.000

  (sixtillion) که six به معنی 6 یعنی سکستیلیون 6 دسته سه تایی صفر بیشتر از هزار دارد.

* یک سپتیلیون = 1.000.000.000.000.000.000.000.000

   (septillion) که sept به معنی 7 یعنی سپتیلیون 7 دسته سه تایی صفر بیشتر از هزار دارد.

* یک اکتیلیون = 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000

  (octillion) که oct به معنی 8 یعنی اکتیلیون 8 دسته سه تایی صفر بیشتر از هزار دارد.

* یک نونیلیون = 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

 (nonillion) که non به معنی 9 یعنی نونیلیون 9 دسته سه تایی صفر بیشتر از هزار دارد.

* یک دسیلیون = 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

 (decillion) که dec به معنی 10 یعنی دسیلسون 10 دسته سه تایی صفر بیشتر از هزار دارد.

*یک گوگل (google ) : یعنی عدد 1 به همراه 100 صفر جلوی ان.عددی بسیار بزرگ که از تعداد

  تمام الکترون های موجود در زمین هم بیشتر است.