X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

دانش و خلاقیت

پیدا کردن شماره تلفن خود با ماشین حساب!

نمایش اندازه واقعی

ابتدا یک ماشین حساب آماده کنید تا با هم پیش رویم.ماشین حساب موبایل هم می شود. 
1.هفت رقم شماره ی تلفن خود را در نظربگیرید. 
2.حالا سه رقم اول آن را وارد ماشین حساب کنید.یعنی اگر تلفن شما 1234567 باشد 123 را در ماشین حساب وارد کنید. 
3.حالا این سه رقم را در 80 ضرب کنید و حاصل را با 1 جمع کنید. 
4.عدد به دست آمده را در 250 ضرب کنید. 
5.حالا چهار رقم پایانی تلفن خود رابا عدد به دست آمده جمع کنید. یک بار دیگر چهار رقم پایانی شماره ی خود را با آن جمع کنید. 
6.عدد 250 را از حاصل به دست آمده کم کنید. 
7.حالا حاصل را تقسیم بر 2 کنید. 
حالا این شماره برای شما آشنا نیست؟