X
تبلیغات
رایتل

دانش و خلاقیت

زنگ تفریح با ریاضیات

این تست ها علاوه بر جنبه های علمی جنبه ی سرگرمی نیز دارند که می توانیم از خلاقیت های خودتان در حل آن ها بهره مند شوید. 

 

   ۱ -  با چند تا مثلث قاعم الزاویه می توان یک مربع ساخت در صورتی که ضلع مربع چهار برابر وتر باشد؟  

   ۲  -  دو مثلث قاعم الزاویه به اضلاع ۳و۴و۵ را چگونه کنار هم قرار دهیم تا محیط آن مثلث بیش ترین گردد؟  

  ۳ -   با چهار تا مثلث اعم الزاویه متساوی الساقین یک مربع و بار دیگر یک مستطیل بسازید؟  

   ۴ -  در مثلث قاعم الزاویه اضلاع (۶و۸و۱۰)طول ارتفاع داخلی آن چقدر است؟  

  ۵ -  اگر نسبت مساحت های یک مثلث به مستطیل یک چهارم باشد و یک ضلع مثلث برابر طول مستطیل نسبت ارتفاع مثلث به عرض مستطیل چقدر خواهد بود؟