X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

دانش و خلاقیت

معما

کلاغی به دیدن جمعی از دوستانش می رود.او نمی دانست که دوستانش چند نفرند.از یکی از دوستانش پرسید:ما جمعا چند نفریم؟دوستش در جواب او گفت:ما و ما و نصف ما و نصفه ای از نصف ما،گر تو هم با ما شوی،ما جملگی صد می شویم. 

حساب کنید دوستان آن کلاغ چند نفرند؟